Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact In uitvoering / Ongoing

European Greening Facility

SevS provides a senior expert to the Greening Facility in support of EU DGs for International Partnerships (INTPA) and for European Neighbourhood (NEAR). Aimed at implementing the European Green Deal by integrating biodiversity, environment, climate change and disaster risk reduction in the entire funding portfolio. Tasks include review of programming and project preparation documents, ESIAs, SEAs; writing of sector guidance material, inspirational cases; contributions to trainings and workshops. 2022 - 2026 European Commission (through Agreco)

Ondersteuning Delta Programma 

Ondersteuning van het algemene secretariaat van het Deltaprogramma in voorbereiding en verslaglegging van het Programmaoverleg en de Stuurgroep Deltaprogramma, en opstellen eerste overzicht jaarplan 2022. 2022 - Deltacommissaris (Min. I&W)

Kennisproggramma Zeespiegelstijging 

Het Kennisprogramma richt zich primair op de effecten van zeespiegelstijging op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Voor de onderzoeksvraag “handelingsperspectieven in de verre toekomst, na 2100” biedt SevS ondersteuning bij de planning, voorbereiding en rapportage van de bijeenkomsten van het Kernteam, de jaarlijkse bijeenkomst met plannenmakers en het overleg over de Kennisagenda’s. 2022 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Deltacommissaris

Beleidstafel wateroverlast 

Secretariaat ter ondersteuning van het werkspoor internationaal van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. De Beleidstafel is ingesteld na de overstromingen in juli 2021; het eindadvies bevat aanbevelingen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een periode van extreme neerslag, nu en in de toekomst. 2022 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Deltacommissaris

Europese Overstromingsrichtlijn (ROR)

Secretariaat ter ondersteuning van de implementatie van de Europese Overstromingsrichtlijn in Nederland. Organisatie en verslaglegging van overleggen, beheer van digitale samenwerkingsruimte en algemene voorbereiding van de derde implementatieronde van de ROR en de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling. (2008 - 2016)  2018 -  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat